نانوایی جعفری

نانوایی جعفری با مدیریت در شهر واقع شده است که خدمات را به هموطنان عزیز عرضه می کند.

نان ماسینی سننی نان ماسینی

  • ID: 329034
  • آدرس: اتوبان شهید چمران خ لاله نانوایی جعفری
  • لوکیشن: 32.68863155,51.6965187
  • تلفن: 03134516391